مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی گروه مایان

موفقیت بسیاری از سازمان های بزرگ در سطح بین المللی با درنظر گرفتن حرکت سازمان ها به سمت و سوی اهداف و آرمان های خود، مرهون انجام یک سری اقدامات در راستای افزایش سطح علمی،‌ فرهنگی،‌ هنری و .. جامعه و مردم می باشد که از آن به عنوان رسالت اجتماعی یاد می شود.
گروه مایان نیز با 90 سال سابق‏ه‏ و با توجه به پیشینه تشکیل آن با رشادت آزاد مردان و زنان ایرانی سوای از رسالت اقتصادی خود، همیشه نگاهی جدا از یک بنگاه اقتصادی به جامعه و مردم عزیز کشور داشته و سعی نموده تا در شرایط مختلف، حضور خود را در کنار همه اقشار جامعه حفظ کرده و دوشادوش هموطنان عزیز  بخشی از منابع خود را به دور از نگاه انتفاعی صرف امور فرهنگی و اجتماعی نماید.

فعالیت های گروه مایان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی از دو منظر سازمانی و پرسنلی همیشه مد نظر بوده و علاوه بر فعالیتهایی سیستمی و بصورت رسمی، خانواده گروه مایان نیز همیشه بعنوان قشری از جامعه دست در دست هم در احیای این وظایف نقشی موثر ایفا نموده اند.