امید کردستانی

امید کردستانی ۵۳ ساله از سال ۱۹۹۹ به گوگل پیوست